معرفی بنیاد


اساسنامه انجمن ، جامعه ، گروه ، کانون ، خانه ، جمعيت ، موسسات ، خيريه های 
موضوع بند 13 ماده 26 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
1380/11/27
فصل اول – کليات و اهداف 
 ماده 1 ) نام    بنياد نيکوکاری الغدير دليجان    است که در اين اساسنامه به لحاظ  رعايت اختصار بنياد نيکوکاری ناميده می شود .    
ماده 2 ) موضوع فعاليت جذب کمک های خيرخواهانه و انجام امور خيريه در حوزه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 
ميباشد . 
                  
تبصره : کليه فعاليتهای موسسه غير سياسی و غير انتفاعی می باشد . 
ماده 3 ) محل : مرکز اصلی دليجان در دفتر خدمات زيارتی ، سياحتی مولود سبحان واقع است و در صورت نياز مي تواند برابر بند 14 ماده 12 دستورالعمل اجرايی بند 13 ماده 26 در ساير نقاط داخلی کشور شعبه نمايندگی يا دفتر دائر نمايد . 
ماده 4 ) تابعيت بنياد نيکوکاری الغدير دليجان تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و کليه اعضای آن تابعيت خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران اعلام می دارند . 

ماده 5 ) مدت فعاليت بنياد نيکوکاری الغدير دليجان از تاريخ تاسيس برای مدت نامحدود تشکيل می گردد . 
ماده 6 ) دارايی اوليه بنياد نيکوکاری  اعم از منقول و غير منقول مبلغ 1/000/000 ريال می باشد که توسط کليه اعضا ء بنياد تماما پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است . 
ماده 7 ) اهداف موسسه عبارتند از : 
1- فرهنگ سازی ، جذب کمک های مردمی در سطح جامعه 
2- تحقق اهداف خير خواهانه بنياد که از طريق جلب کمک های نقدی و غير نقدی در داخل و خارج از کشور 
3- جذب کمک های خيرين و برنامه ريزی برای هزينه  کردن آن در اموری که خيرين مد نظر دارند . 
4- تلاش برای سرمايه گذاری در احداث مراکزی که  برای اهداف بنياد دارای درآمد پايدار باشند . 
5- اولويت بندی اقدامات بر اساس مصوبات هيات امناء يا نيت خيرين با توجه به نيازهای واقعیدر سطح شهرستان و کشور در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی 
6- ايجاد موسسه اعتباری

ماده 8 ) هيات موسس عبارتند از : 
1- حاج محمد رضا باقری 
2- ابوالفضل حيدری 
3- حسن منصوری 
4- احمد خاکی 
5- حسين دلاوری 

تبصره : هيات موسس بنياد بعد از تاسيس و برقراری مجمع از بين خود مسئوليتی در قبال بنياد نخواهند داشت .

فصل دوم : ارکان 
ماده 9 )  ارکان موسسه عبارتند از : 
الف : مجمع عمومی هيات امناء 
ب : هيات مديره 
ج : بازرسان 
الف : مجمع عمومی هيات امناء

ماده 10 ) مجمع عمومی هيات امناء با تعداد نصف بعلاوه يک تشکيل و عاليترين مرجع تصميم گيری در موسسه می باشد که به صورت عادی يا فوق العاده تشکيل می شود . 
ماده 11 ) چنانچه هر يک از اعضاء هيات امناء فوت نمايد يا استعفاء دهد يا به هر علت امکان فعاليت يا مشارکت ذر مجمع عمومی را نداشته باشد هيات امناء شخص واجد شرايط و مورد اعتماد را از ميان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضاء خود بعنوان جانشين وی انتخاب خواهد نمود . 
تبصره 1 : چنانچه صلاحيت اکثريت اعضاء هيات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد موسسه از ادامه فعاليت محروم و خود به خود منحل خواهد شد . 
تبصره 2 : نماينده سازمان بهزيستی بايد بر  نحوه تشکيل مجامع عمومی نظارت داشته و کليه صورتجلسات را امضاء نمايد .  
ان بهزيستی کشور در تشکيل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح است الزامی بوده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق االعاده بدون تاييد نماينده سازمان بهزيستی فاقد اعتبار خواهد بود . 
ماده 12 ) مجمع عادی سالی يک بار در اسفند ماه تشکيل خواهد شد . برای رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يک اعضاء و جهت تصويب هر موضوعی نيز رای موافق اکثريت نصف به علاوه يک اعضاء حاضر ضرورت دارد در صورتی که در دعوت نخست اکثريت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هيات مديره يا يک سوم اعضای هيات امناء تشکيل گردد دعوت برای مجمع عمومی از طريق کتبی يا تلفنی يا درج آگهی در روزنامه کثير الانتشار می باشد . 
تبصره :» در صورت لزوم سازمان بهزيستی می تواند اقدام به تشکيل مجمع عمومی فوق العاده به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هيات مديره مطرح بوده و يا موسسه در مرحله انحلال قرار گيرد را بنمايد .

ماده 13 ) وظايف مجمع عمومی هيات امناء عبارتند از : 
1- انتخاب و تجديد اعضای هيئت مديره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) 
2- عزل بعض يا کل اعضای هيئت مديره و بازرسان 
3- استماع و رسيدگی به گزارش هيئت مديره و بازرسان 
4- بررسی و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرسان 
5- تعيين عضو جانشين هيئت امناء طبق مندرجات ماده 11 
6- تصويب ترازنامه و بودجه 
: مجمع عمومی فوق العاده با شرايط زير تشکيل خواهد شد
1- با درخواست هيئت مديره يا بازرسان 
2- با درخواست يک سوم از اعضای هيئت امناء 
تبصره 1 :  دعوت برای مجمع فوق العاده تلفنی يا کتبی يا درج آگهی در روزنامه های کثير الانتشار بوده و مطابق با شرايط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکيل و رسميت خواهد يافت و تصميمات ان حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود . 
ماده 15 ) مجمع عمومی توسط هيات رئيسه ای مرکب از يک نفر رئيس و يک نفر نايب رئيس و دو نفر ناظر داير می شود . 
تبصره 1 : اعضای هيات رئيسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد . 
تبصره 2 : اعضای هيات رئيسه نبايد از بين کانديداهای هيات مديره و بازررسان باشند

ب: هيات مديره 
ماده 16 ) بنياد نيکوکاری الغدير دليجان دارای هيئت مديره ای مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود .

. تبصره 1: جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق معتبر خواهد بود
تبصره 2 : شرکت اعضای هيات مديره در جلسات آن ضروری است و غيبت هر يک از اعضاء هيات مديره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود . 
ماده 17 ) در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضای اصلی هيات مديره عضو علی البدل برای مدت باقيمانده هيات مديره به جای عضو اصلی اجام وظيفه خواهد نمود .
ماده 18 ) هيات مديره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل  هر 15 روز يکبار تشکيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی يا تلفن رئيس هيات  مديره تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفنی و تشکيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز خواهد بود . 
ماده 19 ) اعضای هيئت مديره حداکثر تا يک هفته بعد از انتخاب شدن تشکيل جلسه خواهند داد و از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر نايب رئيس و يک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود و حدود اختيارات آنها مطابق آيين نامه داخلی ماده 26  و دستور العمل های مربوطه به سازمان بهزيستی کشور خواهد بود . 
ماده 20 ) هيئت مديره برای مدت 3 سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجدد هيئت مديره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هيات مديره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پايان تصدی خود از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هيات مديره جديد دعوت نمايد . هيات مديره موظف است يک نسخه از نتيجه انتخابات خود را به سازمان بهزيستی استان يا ستاد ارسال نمايد . 
ماده 21 ) هيات مديره نماينده قانونی موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن را به شرح ذيل می باشد . 
1- حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول 
2- رسيدگی به حسابهای موسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات 
3- اجرای مصوبات مجامع عمومی هيئت امناء در راستای اجرای اهداف موسسه 
4- افتتاح حساب در بانکها بنام بنياد نيکوکاری الغدير دليجان 
5- انجام تشريفات قانونی و تعقيب جريانات قضايی و مالياتی و ثبتی در کليه مراحل قانونی در محاکم و تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طريق سازش و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاری تمام ياقسمتی از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقی يا حقوقی يا حق توکيل به غير 
6- بطور کلی هيات مديره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومی هيئت امناء می باشد به نام  بنياد نيکوکاری الغدير دليجان انجام دهد .

تبصره 1 : کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای سه امضاء از دو امضاء رئيس هيئت مديره و خزانه دار و مدير عامل و با مهر موسسه معتبر خواهد بود . 
تبصره 2 : جز درباره موضوعاتی که به موجب اين  اساسنامهاخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومی هيئت امناء است هيات مديره کليه اختيارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعايت حدود اهداف و وظايف دارا می باش

تبصره 3 : هيات مديره می تواند از بين خود يا خارج از اعضای هيات مديره يک نفر شخص حقيقی را به مديريت عاملی بنياد نيکوکاری انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد که عزل وی نيز از اختيارات هيات مديره خواهد بود و مدير عامل در حدود اختياراتی که از طرف هيات مديره به وی تفويض می گردد نماينده بنياد نيکوکاری محسوب شده و از طرف بنياد نيکوکاری حق امضاء دارد . 
تبصره 4 : صلاحيت فنی و تخصصی مدير عامل بايستی به تاييد سازمان بهزيستی کشور برسد . 
تبصره 5 : اگر مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عاملی او از مدت عضويتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود . 
ج : بازرسان 
ماده 22 ) مجمع عمومی عادی هيئت امناء 2  نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب خواهد نمود . 
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . 
ماده 23 ) وظايف  بازرس يا بازرسان به شرح زير است : 
1 ) بررسی کليه اسناد و اوراق مالی و تهيه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی 
2 ) بررسی گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالی و غير مالی و تهيه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی 
3 ) ارائه گزارش هر گونه تخلف هيات مديره و مدير عامل از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی 
تبصره 1 : بازرس مسی تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هيئت مديره شرکت کند . 
تبصره 2 : کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان بهزيستی اجازه بازديد و بازرسی از نحوه خدمات فنی ، دفاتر و اسناد مالی موسسه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق ضوابط و مقررات سازمان بهزيستی و آئين نامه گزارش دهند . 
کليه اسناد و مدارک بنياد اعم از مالی و غير مالی در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيئت مديره بنياد بايد جهت بررسی در دسترس بازرس ( يا بازرسان ) قرار گيرد . 
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه 
ماده 25 ) بودجه بنياد نيکوکاری از طريق جمع آوری هدايا ، اعانات ، قبول وصيت و وقف و از ساير فعاليتهای مندرج در ماده 7 اساسنامه که در جهت تامين منابع مالی بنياد نيکوکاری ضرورت دارد تامين می شود . 
تبصره 1 – کليه وجوه مازاد بر هزينه های موسسه در حساب مخصوصی بنام موسسه در نزد يکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ايران نگهداری خواهد شد . 
تبصره 2 – سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و به پايان اسفند ماه ختم می شود . 
ماده 26 ) کمک ها و هدايای دريافتی نقدی و غير نقدی موسسات خيريه ای که به ثبت رسيده اند و به مصرف گروه هدف سازمان می رسد از پرداخت ماليات معاف می باشند . 
ماده 27 ) شرايط برخورداری از معافيت مالياتی توسط موسسات خيريه : 
- موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و نيز هيات امنا و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند .
- موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل کمک ها و هدايای در يافتی و غير نقدی به موسسه را ندارند . 
- مرجع نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه ، سازمان امور مالياتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود . 
- موسسات خيريه مکلفند صورتجلسات درآمد و هزينه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا 4 ماه بعد از پايان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناةر موسسه نيز مقررات قانونی و آئين نامه اجرايی ماده 139 قانون مالياتهای مستقيم را اعلام و در صورت تاييد گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالياتی مربوطه تسليم نمايد 
 - موسسات خيريه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آئين نامه اجرايی مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهای مستقيم خواهند بود . 
- عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاط مستقيم از سوی موسسات خيريه در هر سال مالی موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد . 
تبصره : رعايت مفاد 27 و 28 در خصوص موسسات خيريه لازم الاجرا می باشد .

ماده 28 ) کليه مدارک ، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود و مکاتبات رسمی موسسه به امضای رويس هيات مديره و در غياب او نايب ريس هيات مديره و مهر بنياد نيکوکاری خواهد بود . مگر آنکه اين اختيار از سوی هيئت مديره به مدير عامل تفويض شود . 
تبصره : مصوبات و صورتجلسات هيات امنا و هيئت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضای اعضای ذيربط خواهد رسيد . 
ماده 29 ) محل موسسه و اقامتگاه اعضای هيات مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدی آن بايد به اطلاع سازمان بهزيستی کشور برسد . 
ماده 30 ) موسسه دارای مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصويب هيات مديره خواهد رسيد . 
تبصره : هيات مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئوليت قانونی دارند . 
ماده 31 ) انحلال : در صورت انحلال موسسات موضوع اين دستورالعمل مجمع عمومی فوق العاده با نظارت سازمان هيئت تصفيه ای را انتخاب کرده و اين هيات موظف خواهد بود پس از ادای ديون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به سازمان بهزيستی کشور و با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارايی اقدام نمايد .

ماده 32 ) انجام فعاليتهای فرهنگی بنياد نيکوکاری با رعايت مقررات و موازين مربوطه از سوی بنياد نيکوکاری پس از اخذ مجوزهای مربوطه مجاز می باشد .

ماده 33 ) برای هر يک از فعاليتها و اهداف مندرج در ماده 7 بنياد نيکوکاری می بايست پس از تصويب اساسنامه توسط کميسيون ماده 26 استانی يا عالی و اخذ پروانه تاسيس پروانه فعاليت لازم را مطابق دستورالعملهای مربوطه از کميسيون ماده 26 استانی اخذ نمايد .

ماده 34 ) اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل  و 34 ماده و 24 تبصره در نشست مورخ 1387/12/14هيئت موسس به تصويب رسيد .

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |