هیئت موسس


1- حاج محمد رضا باقری

2- ابوالفضل حيدری

3- حسن منصوری

4- احمد خاکی

5- حسين دلاوری

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |