هیئت امنا


ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

محل کار

1

محمد رضا باقری

دخيل ا....

دفتر تور زيارتی سبحان

2

رحمت ا... منصوری

علی اکبر

فرهنگی بازنشسته

3

حاج محمود بيکی

ابوالفضل

شرکت درنا مرغ

4

دکتر ناصر بيکی

ابوالفضل

شرکت درنا مرغ

5

حسين دلاوری

صفر علی

کارمند اداره ثبت اسناد

6

محمدرضا محمدی

محمد

اتاق اصناف

7

محمدرضا ابراهيمی

ماشاا...

مدیر بازنشسته

8

مرتضی محمدی

دخيل ا...

مدیر بازنشسته

9

غلامرضا بيگی

حسين

شرکت گل پوشش

10

اسماعيل ابراهيمی

ذبيح ا...

شرکت پارسيان دژ

11

محمود نصيری

موسی الرضا

شرکت سينابام

12

سيدمصطفی جلالی

سيد علی

شرکت بام گستر

13

غلامعلی اکبری

محمدعلی

شرکت رنگين طب

14

محمد قاسمی

علی

شرکت نساجی آسیا

15

مجتبی قاسمی

مصطفی

شرکت پيروز

16

سيدعباس جلالی

سيد علی

شرکت روزان

17

احمد خاکی

محمد

اداره بهزيستی

18

محمد هادی ميرزايي پور

نوروزعلی

متوفی

19

محمدرضا مجيدی

محمد حسن

اداره تربيت بدنی

20

سيدحسن عباسی

سيد محمد

نماينده سابق مجلس

21

غلامحسين منصوری

علی

شورای اسلامی شهر

22

سيدمحمد جلالی

سيد عباس

مجتمع همای سعادت

23

محمدرضا خليلی

حسين

شرکت ياسمين گستر

24

عليرضا صادقی

ماشاا.

مشاور صنعتی

25

ابراهيم نجفی

محمد

مدیر بازنشسته

26

محمد نجفی

غلامرضا

شرکت سامان

27

محمود حيدری

علی

کارمند دادگستری

28

ابوالفضل حيدری

علی

فرهنگی بازنشسته

29

شهرام ابراهيمی

عباس

شرکت صدف بام

30

مهدی اسماعيلی

حسن

شهردار

31

رضا فدايي

اسفنديار

کارمند اداره صنعت ، معدن و تجارت

32

مهدی قاسمی

غلامعباس

اداره کل ارشاد

33

داود نجفی

علی

شرکت سلمان عايق

34

احمد رعيت

عباس

شرکت الياف پرديس

35

محمدرضا دلاوری

حاج علی

کارمند دادگستری

36

اکبر نظری

عزيز

اصناف

37

سيدسعيد جلالی

سيد هادی

شرکت بیتاگستر

38

حسن معصومی

حجت ا..

مدیر اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی

39

سيدحسين ميرجعفری

سيد رضا

شرکت آسان سازتهران

40

دکتر رحمان ابراهيمی

حسينعلی

مدیرشبکه بهداشت و درمان

41

حسن منصوری

ذبيح ا....

شرکت سپيد شيمیدرباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |