هیئت مدیره


اعضای اصلی هیئت مدیره: 
محمد رضا باقری                        رييس هيئت مديره
غلامرضا بیگی                           نایب رییس هیئت مدیره
غلامحسين منصوری                   عضو هیئت مدیره وخزانه دار
ناصر بیکی                               عضو هيئت مديره 
ابوالفضل حیدری                       عضو هيئت مديره
سیدمصطفی جلالی                    عضو هیئت مدیره
محمود نصیری                         عضو هيئت مديره                                        
حسن منصوری                         مدیرعامل


اعضای علی البدل هیئت مدیره:
حسن منصوری
سیدحسین میرجعفری
بازرسین اصلی:
اکبر نظری
محمود حیدری
بازرس علی البدل:
مرتضی محمدی


درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |