درخواست مشارکت خیرین


خیرین محترم جهت عضویت و کمک به بنیاد می توانند از طریق دانلود فرم زیر مراحل ثبت نام و عضویت  را طی کرده و به جمع خیرین این بنیاد بپیوندند
پیشاپیش از این امر خدا پسندانه شما کمال تشکر را داریم
خواهشمنداست بعدازتکمیل فرم عضویت یک نسخه ازآن را به بنیاد ارائه دهید تا بعدازثبت ، ازطرف بنیادکدعضویت شما پیامک شود

دانلود فرم ثبت نام  


درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |