اقدامات حمایتی از برگزیدگان


شامل افراد برگزیده ونخبه درمسابقات علمی، فرهنگی ، هنری وورزشی می باشد که ازمحل درآمدهای فرهنگی به آنها مساعدتهایی می شود (البته بامعرفی ازمرکز فعالیت وی )واینکه محرزگردد که شخص برگزیده جهت ادامه فعالیتش نیازبه کمک مالی داشته وعدم بضاعت وی نیزتایید گردد

درباره بنیاد الغدیر

خدمات حمایتی
داوطلبان
جلب مشارکت
ورود به سایت
| طراحی و اجرا شرکت فناوری اطلاعات فراداده |