خدمات حمایتی بنیاد

خدمات حمایتی بنیاد نیکوکاری الغدیر

خدمات حمایتی بنیاد

1- حمایت ازبیماران کلیوی :
نظربه اینکه بنیادنیکوکاری الغدیردارای نمایندگی از انجمن بیماران کلیوی ایران می باشد درصورت مراجعه بیمارکلیوی برای پیوندکلیه ، فرم مربوطه برای وی تکمیل وباپیوست مدارک لازم به انجمن کلیوی کشور جهت اقدامات بعدی معرفی می گردد« درخصوص تامین هزینه پیوند مساعدتهای لازم ازطرف بنیاد به عمل می آید»
همچنین کسانی که مایل به اهدای کلیه به بیماران نیازمند می باشندمی توانندبامراجعه به بنیاد نسبت به تکمیل نیز فرم مربوطه ورضایت نامه اقدام نمایند.
مدارک لازم جهت معرفی بیمار واهداء کننده به انجمن کلیوی ایران  :
* معرفی نامه دفتر بنیاد 
* مدارک اهدا کننده کلیه : اصل تعهد نامه ورضایت نامه ( درصورت تأهل رضایت نامه همسر ودرصورت مجردبودن رضایت نامه والدین )،دوسری کپی صفحات شناسنامه وکارت ملی ، دوقطعه عکس ازاهدا کننده کلیه . * مدارک گیرنده کلیه : اصل وکپی کارت دیالیز بیماربهمراه اصل دفترچه بیمه 
تذکر:
درصورتی که کارت دیالیزبیمار صادرنشده ارسال مدارک ذیل جهت تشکیل پرونده الزامیست:
تکمیل فرم بانک اطلاعاتی بیمار،کپی شناسنامه ،کپی دفترچه بیمه،3 قطعه عکس بیمارومعرفی نامه ازمرکزی که بیماردرآن تحت دیالیزقراردارد(درصورتی که بیمارنارسایی کلیوی دارد ودیالیز نمی شود ودرخواست پیوندکلیه دارد ،یک نامه ازپزشک مبنی بر اینکه بیمارآمادگی پیوند دارد جهت تشکیل پرونده وصدورکارت دارویی موردنیازاست)


2- حمایت ازبیماران باناهنجاریهای مادرزادی : 
آقای حسن منصوری مدیرعامل بنیادنیکوکاری الغدیر طی حکم شماره 584 مورخ 1389/03/11به عنوان رابط موسسه حمایت ازکودکان باناهنجاری های مادرزادی (محکم)درشهرستان دلیجان منصوب گردیده اند.طی این حکم بنیاد موظف است بامراجعه بیماران مادرزادی مطابق با 35 نوع بیماری لیست موسسه محکم (جدول شماره یک) آنها را به موسسه فوق معرفی نموده تا جهت انجام اعمال جراحی و ادامه مراحل درمانی ازطریق موسسه محکم به مراکزدولتی هدایت شوند وتحت حمایت آن موسسه قراربگیرند .
جدول شماره یک 

لیست بیماریهای مادرزادی تحت پوشش موسسه خیریه محکم

ردیف

اسامی بیماری ها

ردیف

اسامی بیماری ها

1

ابهام جنسی

19

هیپوسپادیاس

2

آتروفی مجاری صفراوی

20

مقعد بسته

3

کاردیومیوپاتی

21

میلومننگوسل / منینگوسل

4

لب شکری

22

مثانه نوروژنیک

5

شکاف کام

23

امفالوسل

6

کیست کولدوک

24

سندرم پیرروبین

7

پاچنبری

25

استئوژنزیس ایمپرفکتا

8

هیپرپلازی غده فوق کلیوی

26

جابجایی عروق بزرگ قلب

9

دررفتگی مادرزادی مفصل لگن

27

آترزی دریچه تریکوسپید قلب

10

خروجی دوگانه بطن راست قلب

28

قلب تک بطنی

11

انسفالوسل

29

هیدروسفالوس

12

دیفکت کوشین اندوکاردیال قلبی

30

تترالوژی فالوت

13

اپیسپادیاس

31

دیابت مادرزادی

14

آترزی مری

32

کمبود هورمون رشد

15

اکستروفی مثانه

33

گلوکوم(چشم)

16

بی اختیاری مدفوع

34

کاتاراکت (چشم)

17

بیماری هیروشپرونگ

35

آر پی (چشم)

18

انسداد مجاری ادراری

 

 

 

جهت پذیرش بیماران به همراه داشتن معرفی نامه مددکاری ، عکس ( قبل وبعدازعمل ، ازمحل عارضه دربیماران لب شکری وشکاف کام وپاچنبری ) ، صورتحساب ترخیص ، کپی خلاصه پرونده ، کپی شرح عمل ونامه پزشک الزامی است .

آدرس موسسه خیریه محکم ( حمایت ازبیماران با ناهنجاری های  مادرزادی )  :

تهران : خیابان شهید مطهری ، خیابان سهروردی شمالی ، بن بست بیشه ، پلاک 10 واحد 3

تلفن : 88434363 -88438180-009821                                    نمابر : 88410343-009821