خدمات حمایتی بنیاد

خدمات حمایتی بنیاد نیکوکاری الغدیر

خدمات حمایتی بنیاد


شرایط پذیرش بیمار
1- ابتدا بیمار باید ازبدو اطلاع ازبیماری واینکه آیا نوع بیماری با اهداف  بنیاد(سرطانی ، کلیوی ،35 نوع ناهنجاری مادرزادی) مطابقت دارد به بنیاد مراجعه نماید تا درخصوص مراحل درمانی به مراکز دولتی جهت درمان واعمال جراحی معرفی گردد
2- درصورتی که قسمتی ازمراحل درمان راگذرانده وهم اکنون ازوجود بنیاد مطلع شده باشد  باید فرم شماره یک (فرم تقاضای تشکیل پرونده) دانلود و تکمیل گردد ودراین فرم دونفر ازمعتمدین محل رابه عنوان معرف خود معرفی نماید که ایشان حضوری به دفتربنیاد مراجعه نموده وعدم بضاعت مالی بیمار را درفرم مربوطه تایید وامضا نمایند
3- فرم های تکمیل شده متقاضیان تشکیل پرونده توسط منتخبین هیئت مدیره بررسی ودرصورت تایید، دستورتشکیل پرونده داده می شود که بعدازاتمام مراحل بصورت درصدی وبرحسب میزان بودجه بنیاد ، درازای فاکتورهای ارائه شده به وی پرداخت صورت میگیرد
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :
• کپی شناسنامه بیمار
• کپی کارت ملی بیمار
• کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار
• معرفی 2 نفر معتمد جهت تایید عدم بضاعت مالی
• درصورت داشتن بیمه تکمیلی ارائه یک نسخه ازقرارداد بیمه تکمیلی
• یک قطعه عکس 4*3 بیمار
• ارائه شماره حساب سیبا بنام شخص بیمارودرصورت عدم سن قانونی بنام والدین ایشان
• هرگونه مدارک پزشکی درخصوص بیماری 
4- بعدازا ارائه مدارک فوق، بیمار به پزشک معتمد بنیاد معرفی تا طبق مدارک پزشکی ارائه شده پرونده وی ازلحاظ نوع بیماری تایید گردد
5- بعدازتایید پزشک معتمد دراین مرحله بیمار درخصوص ارائه فاکتورها توجیه شده وتوضیحات لازم به ایشان داده می شود وازاین تاریخ به بعدباید فاکتورهای خودرا طبق شرایط ذیل به بنیاد تحویل نماید:
موارد لازم درخصوص ارائه فاکتورها به بنیاد:
1- اصل فاکتورهای هزینه شده باید به بنیاد ارائه شود کپی به هیچ عنوان موردقبول نمی باشد درصورت ارائه کپی فاکتورهای بیمارستانی باید مهرتایید صندوق بیمارستان درفاکتورباشد
2- فاکتورها باید حتما دارای نام بیمار، مهر وتاریخ معتبر باشد 
3- برگه کارتخوان که درمراکزدرمانی کشیده شده حتما بایدبهمراه فاکتورارائه گردد
4- فاکتورداروها باید همراه نسخه مربوطه باشد درصورت نبود اصل نسخه پزشک کپی آن نیزموردقبول  می باشد
5- فاکتورها حتی الامکان مربوط به نوع بیماری باشد
6- جهت آزمایشاتی که قابل انجام درشهرمی باشدبیمار به آزمایشگاه پارس معرفی میگرددوازپذیرفتن فاکتورهای آزمایشگاه معذوریم
7- درصورت بیماری مادرزادی  مطابق با 35 نوع بیماری تحت حمایت موسسه محکم، بیمار جهت ادامه درمان به آن موسسه معرفی میگردد(توضیحات کاملتردربخش خدمات حمایتی بنیاد)
8- بیمارسرطانی زیر 16 سال به موسسه محک معرفی می گردد
9- درصورت تغییرآدرس وشماره تلفن بیمار ، بایدمشخصات جدیدبه بنیاد اطلاع رسانی شود
10- درهرمرحله ازپذیرش بیمار وحتی بعدازچند مرحله پرداخت به وی ، اگر برای بنیاد محرزشود که بیماربضاعت مالی داردویا بهبود یافته ونیازی به حمایت بنیاد ندارد پرونده وی مختومه میگردد

 

برای ثبت در لیست اشخاص تحت پوشش بنیاد لطفا قبل از مراجعه حضوری اطلاعات فوق را مطالعه ودرصورت داشتن شرایط جهت تحت حمایت قرارگرفتن دربنیاد ، فرم زیر را دانلود و تکمیل نمایید.
و سپس با همراه داشتن مدارک شناسایی به دفتر اصلی بنیاد مراجعه نمایید.